Podjeli:

Način poslovanja kod kupoprodaje nekretnina

ZA PRODAVATELJA:

Pri posredovanju u prodaji nekretnine djelatnik (agent) ORBIT Nekretnine d.o.o. će doći vidjeti i Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnine u kojem se Agencija obvezuje Prodavatelju da će za njega izvršiti slijedeće:


 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:

  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretnini,
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno zakonu,
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način
 5. omogućiti pregled nekretnine,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 9. prisustvovati pri isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom će sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnine.

  1. ZA KUPCA:

   Pri posredovanju u kupnji nekretnine, Kupac sa agencijom potpisuje Ugovor o posredovanju kojim se ORBIT Nekretnine d.o.o. obvezuje osobito na slijedeće:


   1. da će kao kao dobar gospodarstvenik tražiti priliku za realiziranje povjerenog mu posla (traženje i pokazivanje nekretnine, oglašavanje na ugovornim portalima, te prikaz nekretnine putem elektroničkih medija)
   2. pravovremeno obavještavati Nalogodavca o svim pojedinostima važnim za posao
   3. izvršiti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke u ispravama, ukoliko postoje
   4. upoznati Nalogodavca sa zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine
   5. čuvati podatke o Nalogodavcu kao poslovnu tajnu
   6. voditi pregovore između Nalogodavca i treće osobe u svrhu realizacije povjerenog mu posla
   7. Izdati račun za naplaćenu proviziju
   8. Posrednik se također obvezuje obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili su mu trebale biti poznate.
   9. Posrednik ne odgovora za istinitost i točnost informacija objavljenih na ovim web stranicama budući da je iste informacije dobio od Nalogodavca s kojim ima ugovorni odnos.

   Također agencija za Kupca obavlja:

   • pravno praćenje koje obuhvaća izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpisuje, te glavni Kupoprodajni ugovor);
   • dostava gruntovnih izvadaka predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)
   • organiziranje i ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru, a u slučaju realizacije kredita banke, prisustvovanje solemnizaciji ugovora o kreditu te predaja prijedloga za uknjižbu hipoteke u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe iste
   • po upisu hipoteke dostava rješenja i izvatka iz zemljišne knjige.
   • prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine
   • prijava i razrez poreza, te prisustvovanje poreznoj komisiji za procjenu nekretnine
   • prijava za oslobođenje poreza kod prvokupa;
   • prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Općinskom Sudu u Zagrebu
   • prijenos režija sa imena prodavatelja na ime kupca a za što Kupac agenciji daje punomoć